Thông báo - Chiêu sinh

Chiêu sinh khoá học B2 (số sàn) và B11 (số tự động) - Khai giảng ngày 25/04/2019 và 30/03/2019
Đào tạo các khóa: B2 (Khóa 263) và B11 (Khóa B1-89)
Chiêu sinh khoá học B2 (số sàn) và B11 (số tự động) - Khai giảng ngày 06/04/2019 và 04/03/2019
Đào tạo các khóa: B2 (Khóa 262) và B11 (Khóa B1-87)
Chiêu sinh khoá học B2 (số sàn) và B11 (số tự động) - Khai giảng ngày 12/02 và 02/03/2019
Đào tạo các khoá: B2 (Khoá 259), B11 (Khoá B11-85)
Chiêu sinh khoá học B11 (số tự động) và B2 (số sàn) - tháng 4,5/2019
Đào tạo các khoá: B2 (Khoá 258), B11 (Khoá B11-84).
Chiêu sinh khoá học B2 (số sàn) và B1 (số tự động)
Đào tạo các khoá: B2 (Khoá 257), B11 (Khoá B11-82)
Chiêu sinh khoá học B2 (số sàn) và B11 (số tự động)
Đào tạo các khoá: B2 (Khoá 255), B11 (Khoá B11-79).
Share Facebook
Share Google
Hotline